§ 1. Formål

Foreningen Lukkertid (heretter kalt klubben) har som formål å ved samarbeid og kameratskap fremme og utvikle interesse og kompetanse for fotografi og fotografering for klubbens medlemmer. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

§ 2. Organisasjon

Klubben hører hjemme i Rogaland. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 3. Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den første dag kontingent er betalt.

§ 4. Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemsåret er fra 1. Januar til 31. Desember. Medlemskontingent er gyldig til og med 31. Desember i medlemsåret. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. Styre har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, være medlem og hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke være arbeidstaker i klubben.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar til tillitsverv. Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år kan av styret stryke som medlem i klubben. Hvis medlemmet ved forfall skylder to års kontingent skal medlemskapet bringes til opphør. Medlemskapet kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6. Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelser til klubbens tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalg kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tap av arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalg kan motta en rimelig godgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tap av arbeidsfortjeneste og til godgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7. Kjønnsfordeling

Ved valg av tillitsverv skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Varamedlemmer teller ikke med i beregningen av kjønnsfordelingen.

§ 8. Inhabilitet

Tillitsvalgte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. a)  når vedkommende selv er part i saken
 2. b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende ellernedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
 3. c)  når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
 4. d)  når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem avstyret i et selskap som er part i saken.

Likeså er tillitsvalgte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte og oppnevnte representanter som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9. Årsmøte

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:

 1. a)  Leder og nestleder
 2. b)  3 styremedlemmer
 3. c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.
 4. d)  2 revisorer.
 5. e)  Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
 6. f)  Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

§ 12. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13. Ekstraordinært årsmøte i klubben

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. a)  V edtak på årsmøte i klubben.
 2. b)  V edtak i styret i klubben.
 3. c)  Skriftlig krav fra 1/3 av Klubbens medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 14. Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvarmed de vedtak som er fattet på årsmøte. Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

a) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

3. Representere klubben utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller Klubbens eiendeler klubbens medlemmer.